สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหันคา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 6 สิงหาคม 2562 100 79 รายชื่อ