สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสรรคบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 7 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 14 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 15 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 20 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 21 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ