สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสรรพยา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 1 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 5 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 19 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 26 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ