สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัดสิงห์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านดอนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย 6 สิงหาคม 2562 130 125 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านดอนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย 8 สิงหาคม 2562 100 57 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองอีเช้ง หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน 6 สิงหาคม 2562 160 156 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่านจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น 7 สิงหาคม 2562 200 140 รายชื่อ
5 โรงเรียนวัดหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า 19 สิงหาคม 2562 250 169 รายชื่อ