สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัดสิงห์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านดอนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย 6 สิงหาคม 2562 130 125 รายชื่อ
2. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองอีเช้ง หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน 6 สิงหาคม 2562 160 156 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่านจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น 7 สิงหาคม 2562 200 140 รายชื่อ
4. ศาลากลางบ้านดอนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย 8 สิงหาคม 2562 100 57 รายชื่อ
5. โรงเรียนวัดหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า 19 สิงหาคม 2562 250 169 รายชื่อ