สรุปยอดห้องอบรม อำเภออินทร์บุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ