สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าช้าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 27 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 28 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 29 สิงหาคม 2562 35 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 19 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 20 กันยายน 2562 65 54 รายชื่อ