สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 11 กันยายน 2562 12 3 รายชื่อ