สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองม่วง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 7 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ