สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำสนธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 80 65 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 80 40 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 20 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 60 44 รายชื่อ
7 วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 20 8 รายชื่อ
8 วัดกุดตาเพชร ม.3 21 ตุลาคม 2562 20 13 รายชื่อ
9 วัดซับสมบูรณ์ 2 8 พฤศจิกายน 2562 10 1 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคม ม.2 ลำสนธิ 5 กันยายน 2562 33 17 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 กันยายน 2562 39 31 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม ม.4 ต.หนองรี 8 ตุลาคม 2562 99 85 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคม ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 85 66 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคม ม.7 บ้านวังแสนดี 28 กันยายน 2562 31 12 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคม ม.8 บ้านโชคชัย ตำบลหนองรี 25 กันยายน 2562 35 24 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมบ้านหนองผักบุ้ง ต.หนองรี 17 ตุลาคม 2562 51 22 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมม.10 ต.หนองรี 20 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมหมู่ 4 ต.หนองรี(หนองเกตุ) 8 ตุลาคม 2562 0 9 รายชื่อ
21 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.หนองรี 7 ตุลาคม 2562 45 22 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.หนองรี 10 ตุลาคม 2562 30 11 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลกุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมหมู่ที่1ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 กันยายน 2562 53 44 รายชื่อ
26 สนง.เกษตร 17 กันยายน 2562 5 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 21 พฤษภาคม 2563 30 15 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 พฤษภาคม 2563 35 14 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 5 พฤศจิกายน 2562 50 24 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ2 6 พฤศจิกายน 2562 10 1 รายชื่อ
31 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 20 ตุลาคม 2562 20 18 รายชื่อ
32 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
33 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 20 กันยายน 2562 140 10 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 150 95 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 17 ตุลาคม 2562 100 16 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก 9 ตุลาคม 2562 120 87 รายชื่อ
37 อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
38 อบต.เขาน้อย 25 กันยายน 2562 0 60 รายชื่อ
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 8 ตุลาคม 2562 100 55 รายชื่อ
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 9 ตุลาคม 2562 50 23 รายชื่อ
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 10 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 11 ตุลาคม 2562 20 4 รายชื่อ