สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกเจริญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 13 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 14 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 15 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. ศาลาSML ม.3 ตำบลวังทอง 20 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
8. ศาลาSML ม.3 ตำบลวังทอง 21 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
9. ศาลาSML ม.3 ตำบลวังทอง 22 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 4 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 5 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
13. ศาลา SML ม.2ตำบลยางราก 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
14. ศาลา SML ม.2ตำบลยางราก 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
15. ศาลา SML ม.2ตำบลยางราก 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 24 กันยายน 2562 50 33 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 25 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 26 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ