สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสระโบสถ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 150 76 รายชื่อ
2. วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 กันยายน 2562 100 4 รายชื่อ
3. วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 กันยายน 2562 150 93 รายชื่อ
4. วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 100 20 รายชื่อ
5. วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
7. สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
8. สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ