สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น 10 กันยายน 2562 120 111 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 11 กันยายน 2562 180 276 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 25 กันยายน 2562 150 38 รายชื่อ