สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านหมี่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 130 86 รายชื่อ
2. วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 100 91 รายชื่อ
3. วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4. วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 159 132 รายชื่อ
5. วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
6. วัดโป่งแค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดึง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 60 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 80 63 รายชื่อ