สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าวุ้ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 14 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 15 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 16 สิงหาคม 2562 21 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 17 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 19 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 20 สิงหาคม 2562 21 21 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 21 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 22 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 23 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 24 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 11 กันยายน 2562 60 35 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ