สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชัยบาดาล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ 12 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซับเค้าแมว ม.4 ต.บัวชุม 20 สิงหาคม 2562 70 58 รายชื่อ
3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.3 ตำบลบัวชุม 26 สิงหาคม 2562 150 79 รายชื่อ
4. วัดซับยาง หมู่ 3 ตำบลศิลาทิพย์ 19 กันยายน 2562 150 62 รายชื่อ
5. วัดเขาตะแคงสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง 9 กันยายน 2562 150 81 รายชื่อ
6. วัดเขาสลัดได หมู่ 10 ตำบลศิลาทิพย์ 26 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ 8 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินทอง ต.หนองยายโต๊ะ 25 กันยายน 2562 150 86 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ 24 กันยายน 2562 150 87 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านถนนสุด ตำบลท่ามะนาว 15 สิงหาคม 2562 50 31 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำ ต.หนองยายโต๊ะ 23 กันยายน 2562 150 71 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลท่าดินดำ 7 กันยายน 2562 100 25 รายชื่อ
13. ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 5 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
14. ศาลาประชาธิปไตยม.2 ต.บัวชุม 27 สิงหาคม 2562 120 73 รายชื่อ
15. ศาลาวัดบ้านวังอ่าง หมู่1 ต.บัวชุม 29 สิงหาคม 2562 100 64 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บัวชุม 23 สิงหาคม 2562 63 30 รายชื่อ
17. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน 10 กันยายน 2562 150 136 รายชื่อ
18. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก 11 กันยายน 2562 150 89 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 21 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 3 กันยายน 2562 100 49 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ 18 กันยายน 2562 150 76 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 4 กันยายน 2562 150 78 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม 4 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ 22 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
26. อบต.ชัยบาดาล (กุลทรัพย์) 13 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
27. อบต.ห้วยหิน(กุลทรัพย์) 19 สิงหาคม 2562 100 69 รายชื่อ
28. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 1 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
29. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 13 กันยายน 2562 200 92 รายชื่อ
30. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 250 97 รายชื่อ
31. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 17 กันยายน 2562 200 76 รายชื่อ
32. โรงเรียนวัดเขาสมโภชน์ 3 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ