สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกสำโรง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.คลองเกตุ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. วัดนกเขาเปล้า 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองเกตุ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 5 กันยายน 2562 56 56 รายชื่อ