สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพัฒนานิคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อบต.ห้วยขุนราม 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. อบต.ห้วยขุนราม 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. อบต.ห้วยขุนราม 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. อบต.ห้วยขุนราม 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. อบต.ห้วยขุนราม 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. วัดหนองนา หมู่ 2 ตำบลพัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 22 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
17. อบต.ห้วยขุนราม 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 23 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
21. ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 27 สิงหาคม 2562 68 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
24. วัดหนองนา หมู่ 2 ตำบลพัฒนานิคม 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
26. อบต.ห้วยขุนราม 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 30 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
30. อบต.ห้วยขุนราม 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
31. ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 3 กันยายน 2562 63 0 รายชื่อ
33. อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 5 กันยายน 2562 64 0 รายชื่อ
35. อบต.ห้วยขุนราม 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
36. อบต.ห้วยขุนราม 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
38. อบต.ห้วยขุนราม 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
41. อบต.ห้วยขุนราม 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
43. อบต.ห้วยขุนราม 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
44. ศาลาเอนกประสงค์ ม4 มะนาวหวาน 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
45. อบต.ห้วยขุนราม 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
46. อบต.ห้วยขุนราม 27 กันยายน 2562 27 0 รายชื่อ
47. อบต.ห้วยขุนราม 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
48. อบต.ห้วยขุนราม 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
49. อบต.ห้วยขุนราม 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
50. อบต.ห้วยขุนราม 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
51. อบต.ห้วยขุนราม 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ