สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองลพบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 8 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 8 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 9 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 9 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลกกโก 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลกกโก 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
17. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 21 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
20. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 22 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 28 สิงหาคม 2562 21 21 รายชื่อ
24. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
25. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 29 สิงหาคม 2562 55 55 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 4 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
28. ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 12 กันยายน 2562 55 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 13 กันยายน 2562 55 0 รายชื่อ
32. ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 19 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
33. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 23 กันยายน 2562 70 56 รายชื่อ
34. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 24 กันยายน 2562 70 52 รายชื่อ
35. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 25 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
36. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 26 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ