สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแสวงหา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 13 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ