สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 1 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ