สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าโมก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 6 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 3 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 17 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 3 ตุลาคม 2562 52 1 รายชื่อ