สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอ่างทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ