สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแพรก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 1 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 8 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 22 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 29 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ