สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมหาราช

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 2 สิงหาคม 2562 17 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 7 สิงหาคม 2562 18 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 16 สิงหาคม 2562 19 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 22 สิงหาคม 2562 17 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 30 สิงหาคม 2562 19 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 6 กันยายน 2562 19 18 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 13 กันยายน 2562 23 4 รายชื่อ