สรุปยอดห้องอบรม อำเภออุทัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 1 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 8 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 15 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 22 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 29 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 5 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ