สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางซ้าย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 1 สิงหาคม 2562 2 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 8 สิงหาคม 2562 9 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 13 สิงหาคม 2562 31 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 19 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 21 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 29 สิงหาคม 2562 9 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 11 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 12 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 26 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ