สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 9 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 16 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 23 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ