สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 22 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 29 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 5 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 12 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ