สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลาดบัวหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 22 สิงหาคม 2562 8 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 29 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 2 กันยายน 2562 8 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 5 กันยายน 2562 9 7 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 12 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 19 กันยายน 2562 19 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 27 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 18 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ