สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภาชี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 3 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 12 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 17 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 26 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 1 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 3 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 8 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 10 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 15 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 17 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ