สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปะหัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 2 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 9 สิงหาคม 2562 15 8 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 16 สิงหาคม 2562 15 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 23 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 30 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 6 กันยายน 2562 15 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 12 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 20 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 27 กันยายน 2562 15 3 รายชื่อ