สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปะอิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 1 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 9 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ