สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางบาล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 6 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 8 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 13 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 15 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 19 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 21 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 23 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 29 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ