สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางไทร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 6 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 16 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 30 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ