สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนครหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 7 สิงหาคม 2562 15 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 14 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 21 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 27 สิงหาคม 2562 15 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 4 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 11 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 25 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 2 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ