สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 8 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ