สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามโคก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเชียงรากใหญ่ 19 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ต.บ้านปทุม 18 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 5 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 18 กันยายน 2562 20 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ