สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลาดหลุมแก้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 6 สิงหาคม 2562 24 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 7 สิงหาคม 2562 23 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 14 สิงหาคม 2562 23 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 25 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ