สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองเสือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 สิงหาคม 2562 80 78 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 7 สิงหาคม 2562 80 71 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 8 สิงหาคม 2562 80 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 15 สิงหาคม 2562 60 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 สิงหาคม 2562 80 79 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 สิงหาคม 2562 100 86 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 28 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 29 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 สิงหาคม 2562 60 40 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 17 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 20 กันยายน 2562 150 65 รายชื่อ