สรุปยอดห้องอบรม อำเภอธัญบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 9 กันยายน 2562 24 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 10 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 16 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 17 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 18 กันยายน 2562 25 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 23 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 24 กันยายน 2562 25 3 รายชื่อ