สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 13 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 14 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ