สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปทุมธานี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 27 กันยายน 2562 22 0 รายชื่อ