สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากเกร็ด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดศาลากุล 12 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
2. อบต.บางตะไนย์ 9 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
3. อบต.อ้อมเกร็ด 11 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ