สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไทรน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 10 กันยายน 2562 51 51 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 13 กันยายน 2562 33 33 รายชื่อ