สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางบัวทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ทดสอบ 5 สิงหาคม 2562 1 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ