สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 11 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
12. ศพก.บางใหญ่ 13 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
13. ศพก.บางใหญ่ 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ