สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางเสาธง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
20. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
21. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
23. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ