สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระประแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางน้ำผึ้ง 18 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 20 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว 19 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า 20 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ