สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางพลี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 19 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 17 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 18 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 19 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 20 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ