สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนันตำบลบางโปรง 19 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.6 ต.แพรกษาใหม่ 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 16 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 17 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ